Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu/terenu obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej;
 • wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy;
 • warunków ewakuacji;
 • procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie;
 • odległości od budynków sąsiadujących;
 • odległości składowanych materiałów od dróg, torowisk, lasów;
 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – pomiary;
 • obliczenie gęstości obciążenia ogniowego;
 • dróg pożarowych i bram wjazdowych;
 • dokumentacji;
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru;
 • oznakowania obiektu/terenu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN;
 • aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;