Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych: jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2 ; wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny. 

W wielu przypadkach zastosowanie systemów sygnalizacji pożaru stanowi tzw. rozwiązanie zamienne w obiektach budowlanych wynikające z braku możliwości spełnienia obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Takowe odstępstwa muszą zostać uzgodnione przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie stworzonej ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zasady projektu systemu Sygnalizacji Pożaru

W pierwszym etapie projektowania należy ustalić jakie wymagania musi spełniać obiekt w zakresie wykrywania i alarmowania pożaru. Analiza ta obejmuje:

Określenie tzw. zakresu ochrony obiektu, czyli określenie jaki obszar w danym obiekcie zostanie objęty ochroną:

 • ochronę całkowitą,
 • ochronę strefową,
 • ochronę dróg ewakuacyjnych,
 • ochronę lokalną. 

Opracowanie planu postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego:

 • przewidywalny plan ewakuacji i jego zależność od miejsca pożaru,
 • charakter wykorzystania budynku z uwzględnieniem pory dnia oraz określenie wpływu na plan postępowania w razie alarmu,
 • czas przewidziany na reakcję straży pożarnej i sposób jej wzywania,
 • obowiązki i odpowiedzialność personelu podczas kierowania akcją gaszenia i ewakuacji,
 • sposób poinformowania osób o pożarze w budynku,
 • wskazywanie miejsca wystąpienia pożaru,
 • wytypowanie systemu do zainstalowania,
 • współzależność SSP z innymi środkami ochrony przeciwpożarowej. 

W drugim etapie planowanie i projektowania SSP należy odpowiednio dokonać:

 • wybór elementów systemu takich jak: czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory, itd.,
 • podział budynku na strefy dozorowe i alarmowe. Te pierwsze powinny umożliwić w szybki sposób określenie miejsca wystąpienia alarmu.,
 • rozmieszczenie elementów w obiekcie,
 • określeniu sposobu nadzoru nad instalacją i wyświetlaniem jej wskazań.