Zadanie oświetlenia awaryjnego

Zadaniem systemu oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego jest zapewnienie użytkownikom obiektu jego bezpieczne opuszczenie w przypadku zagrożeń powstałych w razie pożaru. ​​Wówczas oświetlenie awaryjne stanowi kluczową rolę w bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku to nieodzowny element bezpieczeństwa przeciwpożarowego, który zapewnia osobom przebywającym w budynku na bezpieczne zakończenie pracy oraz odnalezienia wyjścia ewakuacyjnego umożliwiającego udanie się w niezagrożone miejsce gwarantując ochronę życia i zdrowia. System uruchamia się automatycznie, gdy nastąpi zanik napięcia w budynku. Załączenie się oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego umożliwiają zlokalizowanie urządzeń przeciwpożarowych takich jak, gaśnica, hydrant czy włącznik alarmu.  

Systemy oświetlenia 
awaryj​nego 
i ewaku​acyjnego

System oświetlenia awaryjnego musi pełnić jednocześnie kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim od instalacji awaryjnego oświetlenia wymaga się, aby:

  • oświetlała znaki drogi ewakuacyjnej,
  • umożliwiała niezbędne działania w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
  • pozwalała łatwo i intuicyjnie odnaleźć i zastosować sprzęt przeciwpożarowy oraz przyciski alarmu pożarowego, które znajdują się w ciągach dróg ewakuacyjnych,
  • zapewniała bezpieczny ruch pieszy na drogach ewakuacyjnych dzięki odpowiedniemu doświetleniu ciągów komunikacyjnych.  

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

  • oświetlenie ewakuacyjne – jego celem jest umożliwienie ludziom bezpiecznego opuszczenia miejsca pobytu po zaniku napięcia w oświetleniu podstawowym.
  • oświetlenie drogi ewakuacyjnej – ma na celu właściwe oświetlenie dróg ewakuacyjnych umożliwiające ich identyfikację i użycie oraz możliwość zlokalizowania sprzętu ochrony przeciwpożarowej i sprzętu bezpieczeństwa. Wg wymogów średnie natężenie oświetlenia w miejscu podłoża drogi ewakuacyjnej powinno wynosić min. 1 lx (lux), a w środkowej części drogi ewakuacji powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości.
  • oświetlenie strefy otwartej (inaczej oświetlenie antypaniczne) – służy oświetleniu dużych obszarów, celem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia paniki oraz dotarcie ze strefy do najbliższego miejsca, z którego widoczna jest droga ewakuacyjna.
  • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, które przebywają lub uczestniczą w niebezpiecznym procesie oraz umożliwienie dokończenia niezbędnych działań w bezpieczny sposób przed ewakuacją ze strefy. Według normy przyjmujemy 10% eksploatacyjnego natężenia oświetlenia wymaganego dla danych czynności (czyli ilości światła przy normalnym zasilaniu) i min 15 lx.
  • oświetlenie zapasowe – ma na celu takie oświetlenie chronionej strefy, aby możliwe było kontynuowanie wykonywanych czynności w sposób niezmieniony.