Rola systemów oddymiania oraz klap dymowych

Podstawową rolą systemów oddymiania jest przede wszystkim wykrycie pożaru w jego początkowej fazie ale także odprowadzenie dymu pożarowego powstałego w wyniku pożaru. W warunkach pożarowych dym rozprzestrzenia się niezwykle szybko ograniczając widoczność oraz utrudniając ewakuacje. Niwelacja dymu pozwala w łatwiejszy sposób przeprowadzić akcję ewakuacyjną oraz zapewnić znacznie większe bezpieczeństwo osób uczestniczących w pożarze.

Niestety w wyniku pożarów w obiektach budowlanych każdego roku na świecie, śmierć ponoszą tysiące osób. Bardzo często zdarza się tak w wyniku niestosowania się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Celem wszystkich systemów bezpieczeństwa pożarowego budynków jest niewątpliwie ochrona życia i zdrowia ludzkiego.

Wszystkie wytyczne w zakresie ewakuacji zawarte są w przepisach techniczno-budowlanych i dotyczą m.in.: oddymiania lub zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem dymu na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych.

Elementy składowe systemów oddymiania oraz klap dymowych

Poprawne działania systemów oddymiania oraz klap dymowych, umożliwiają elementy składowe systemu oddymiania takie jak:

  • centrale oddymiania,
  • przyciski oddymiania,
  • czujki dymu,
  • system napędu,
  • okna oddymiające,
  • klapy oddymiające,
  • kurtyny dymowe.