Szkolenia Przeciwpożarowe

Szkolenia Przeciwpożarowe pozwalają zapoznać pracowników jak należy postępować w razie wystąpienia zagrożenia oraz kto będzie koordynatorem działań ewakuacyjnych.

Każdy właściciel, zarządca czy też użytkownik obiektu jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie: 

 • ochrony przeciwpożarowej, 
 • postępowania w razie wystąpienia pożaru, 
 • postępowania w razie klęski żywiołowej, 
 • innych zagrożeń

ale także wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie stosownych przepisów ochrony przeciwpożarowej i koordynowania działań w przypadku kryzysu. 

Wynika to z obowiązujących przepisów – reguluje je również ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenia Przeciwpożarowe - kto może je przeprowadzić

Przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe może osoba przeszkolona, wykwalifikowana oraz posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zwykle są one prowadzone przez inspektora lub specjalistę ochrony przeciwpożarowej. Osoba ta zobowiązana jest dostarczyć niezbędną wiedzę z zakresu wymogów techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych. Powinna mieć również umiejętności potrzebne do konserwacji sprzętu gaśniczego.

Szkolenia 
BHP

Szkolenie z zasad BHP to jedno ze szkoleń, jakie pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom. W przypadku braku szkoleń to pracodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i ich następstwa powstałe w miejscu pracy. Jest to uregulowane przepisami z zakresu prawa pracy.

W firmie powinno się przeprowadzać szkolenia BHP:

 • wstępne,
 • okresowe,
 • stanowiskowe

aby pracownicy poznali stanowisko pracy i zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom warunków, które nie będą zagrażać ich zdrowiu i życiu. Służyć temu mają również regularnie przeprowadzane szkolenia BHP, aby każdy miał wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń, jak im przeciwdziałać oraz mieć okazję zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.  Opracowaniem zasad dotyczących BHP oraz ich opiniowaniem zajmuje się Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Pierwsza 
Pomoc

Szkolenia z pierwszej pomocy to jedno z najważniejszych szkoleń, jakie powinien odbyć każdy pracownik. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas takiego szkolenia mogą pomóc uratować ludzkie zdrowie i życie. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W ofercie Draftfire:

 • podstawowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
 • kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy policji,
 • kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla wojska,
 • kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla straży pożarnej,
 • kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górskich,
 • kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla innych formacji,
 • warsztaty urazowe,
 • gry terenowe.