Profesjonalna inżynieria pożarowa

Twój klucz do bezpieczeństwa w każdej sytuacji

Zamów wycenę

Przegląd gaśnic przeciwpożarowych

Przegląd gaśnic przeciwpożarowych

Przegląd hydrantów

Hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne zaliczają się do urządzeń przeciwpożarowych a co za tym idzie, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne ​powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Reguluje to z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przeglądy techniczne obejmują zakres: Przeglądy techniczne obejmują zakres:
  • pomiaru ciśnienia,
  • pomiar wydajności.
Wykonanie przeglądu potwierdzane jest wydaniem stosownego protokołu przeglądu oraz kontrolką umieszczaną na hydrancie informującą o terminie wykonania kolejnego przeglądu. Każdy wydany protokół zawiera informacje o symbolu hydrantu, opis hydrantu, ciśnienie statyczne i dynamiczne, wydajność, uwagi, kopie certyfikatu i świadectw wzorcowania.
  • przeglądy hydrantów wewnętrznych,
  • przeglądy hydrantów zewnętrznych​,
  • przeglądy zaworów hydrantowych.
W SKŁAD PRZEGLĄDU WCHODZI:
  • sprawność instalacji hydrantów,
  • pomiar wydajności hydrantów​,
  • próby ciśnieniowe węży hydrantowych.

Badanie wydajności hydrantów

Każdy z hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych musi zapewniać odpowiednią ilość wody. Wymagana wydajność wodna mierzona na wylocie prądownicy uzależniona jest od średnicy hydrantu lub zaworu hydrantowego. Przeglądy hydrantów wewnętrznych powinny być wykonywane przez specjalistów mających odpowiednią wiedzę oraz niezbędne umiejętności. Zawsze opierają się one o zalecenia producenta oraz zapisach polskich normach PN-EN 671-1:2012 oraz PN-EN 671-2:2012. Podczas konserwacji hydrantów wewnętrznych wąż hydrantu powinien być w całości rozwinięty, hydrant powinien być pod ciśnieniem, a konserwacja hydrantów powinna odbyć się według poniższych wytycznych: Przeglądy hydrantów wewnętrznych powinny być wykonywane przez specjalistów mających odpowiednią wiedzę oraz niezbędne umiejętności. Zawsze opierają się one o zalecenia producenta oraz zapisach polskich normach PN-EN 671-1:2012 oraz PN-EN 671-2:2012. Podczas konserwacji hydrantów wewnętrznych wąż hydrantu powinien być w całości rozwinięty, hydrant powinien być pod ciśnieniem, a konserwacja hydrantów powinna odbyć się według poniższych wytycznych: